Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яаманд ирсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн мэдээ, 2022 оны 4 дүгээр улирал, ҮЗЭХ/ТАТАХ

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яаманд ирсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн мэдээ, 2023 оны 1 дүгээр улирал, ҮЗЭХ/ТАТАХ