Хавсралт
Нэн ховор амьтны зүйлийг хамгаалах 2022-02-10
Махчин шувуудыг хамгаалах, менежментийг сайжруулах 2022-02-09
биологийн олон янз байдал, био-аюулгүй байдал, байгаль орчны ерөнхий төлөв байдлын судалгаа 2022-02-09
Махчин шувуудыг хамгаалах, менежментийг сайжруулах 2022-02-09
биологийн олон янз байдал, био-аюулгүй байдал, байгаль орчны ерөнхий төлөв байдлын судалгаа 2022-02-09
Байгаль орчинд халгүй, нүүрсхүчлийн хий бага ялгаруулдаг шинэ техник технологи нэвтрүүлэх 2022-02-09
Уул уурхайн нөхөн сэргээлт, усны нөөцийн зохистой ашиглалт, ой мод үйлдвэрлэлийн чиглэлээр Европын холбооны стандартыг судлан нутагшуулах 2022-02-09
Цөлжилттэй тэмцэх үндэсний хэмжээний чадавхийг бэхжүүлэх, Говийн Баянбүрдийн судалгаа 2022-02-09
Ойн бүрхэвчийн зургийг тодорхойлох сансрын өндөр нарийвчлалын зураг худалдан авах 2022-02-09
Мөнгөн усны бохирдлыг бууруулах, уул уурхайн бохирдлын нөхөн сэргээлтийн чиглэлээр хамтрах 2022-02-09

Төрөл