Хавсралт
Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамны 2023 онд НДШ-ыг 125 албан хаагчид ноогдуулсан болон . ХАОАТ төлсөн мэдээ. Байхгүй 2024-01-31
Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын Аймаг, Нийслэлийн засаг дарга нартай байгуулсан 2023 онд Байгаль орчин, аялал жуулчлалын салбарт хамтран ажиллах гэрээний биелэлтийг дүгнэсэн тухай 2024-01-20
Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамны 2023 оны жилийн эцсийн гүйцэтгэлийн тайлан 2024-01-20
Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамны 2023 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө 2024-01-20
Байгаль орчин. аялал жуулчлалын яамны 2022 оны гүйцэтгэлийн тайлан 2024-01-20
023 онд салбарын яам,агентлаг, харьяа байгууллагын эрхлэх асуудлын хүрээний зарим чиг үүргийг хувийн хэвшил, төрийн бус байгууллагаар гүйцэтгүүлэх төлөвлөгөө 2024-01-20
Монгол Улсын хөгжлийн 2023 оны төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн хяналтшинжилгээ, үнэлгээний тухай 2024-01-20
Монгол Улсын Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний 2023 оны жилийн эцсийн хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийсэн тухай 2024-01-20
Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамны 2023 оны Эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн үзүүлэлт Байхгүй 2024-01-20
Ус цаг уур, орчны судалгаа, мэдээллийн хүрээлэнгийн, үйл ажиллагаанд хийсэн дотоод аудитын тайлан 2023-11-02

Төрөл