Хавсралт
Зөвлөх үйлчилгээний эцсийн тайлан “Монгол улсын аялал жуулчлалын эвентийн стратеги төлөвлөгөө, бүтээгдэхүүн хөгжлийн дүн шинжилгээ, зөвлөмж” 2024-01-30
Жуулчны баазын гарын авлага 2023-02-07
ЖАЙКА олон улсын байгууллагаас хийсэн судалгаа 2021 он, 2-р хэсэг 2023-01-17
ЖАЙКА олон улсын байгууллагаас хийсэн судалгаа 2021 он 2023-01-17
Аялал жуулчлалыг сэргээх стратеги төлөвлөгөө, инбаунд аялал жуулчлал 2022-2024 2023-01-17

Төрөл