Хавсралт
Монгол Улсын хэмжээнд хүлэмжийн хийн ялгарлыг бууруулах, шингээлтийг нэмэгдүүлэх төсөл хөтөлбөрүүдийн “Нүүрстөрөгчийн нэгдсэн бүртгэлийн журам”-ын төсөлд санал авч байна. 2024-04-20
Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын 2019 оны А/618 дугаар тушаалаар баталсан Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө боловсруулах, хянан батлах, тайлагнах журмын шинэчлэн боловсруулсан төсөлд санал а... 2024-03-19
Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн сайдын 2014 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн А-04 дугаар тушаалаар батлагдсан “Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээлтийн баталгааны тусгай дансны гүйлгээнд хяналт тави... 2024-03-18
Тусгай хамгаалалттай газар нутагт газар ашиглах эрх олгох сонгон шалгаруулалтын ажлыг зохион байгуулахтай холбоотой харилцааг зохицуулах “Сонгон шалгаруулалтад оролцогчид болон ирүүлэх төсөлд тавигдах... 2024-03-11
Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн төсөлд санал авч байна. Та бүхэн саналаа Байгаль орчны үнэлгээ аудитын хэлтсийн шинжээч Ө.Мөнхбаярт ирүүлнэ үү. Холбогдох... 2024-02-07
• Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд, Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайд, Эрүүл мэндийн сайдын тушаалаар Монгол улсад 2024 онд Хөдөө аж ахуйд ургамал хамгааллын зориулалтаар ашиглаж болох п... 2024-01-03
БОАЖ-ын сайдын Экологи-эдийн засгийн үнэлгээ батлах тухай 2022 оны А/603 дугаар тушаалд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тушаалын төсөлд oyungerel@met.gov.mn хаягаар саналаа ирүүлнэ үү. 2023-11-15
Химийн хорт болон аюултай бодисын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1.2-т заасны дагуу Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд, Эрүүл мэндийн сайд, Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын хамтарсан тушаалаар... 2023-10-24
Генетик нөөцийн тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийн 12.4-т “Генийн сангийн хадгалалтын стандартыг төрийн захиргааны төв байгууллага боловсруулж, эрх бүхий байгууллагаар батлуулна.” гэж заасны дагуу энэхүү... 2023-10-18
Аялал жуулчлалын тухай хуулийн 21 дүгээр зүйлийн 21.1.12 дахь хэсэгт заасан “Тусгай сонирхлын аялал жуулчлалын үйл ажиллагааг зохицуулах журам”-ыг батлах” гэж заасны дагуу журмын төсөлд санал авч байн... 2023-10-06

Төрөл