Хавсралт
Байгаль орчны салбарын үндэсний стандартын жагсаалт. Стандартын эх хувийг https://estandard.gov.mn/ цахим хаягаас хайлт хийж үзнэ үү 2022-11-03
Аялал жуулчлалын салбарын үндэсний стандартын жагсаалт. Стандартын эх хувийг https://estandard.gov.mn/ цахим хаягаас хайлт хийж үзнэ үү 2022-11-03

Төрөл