Хавсралт
Байгаль орчны салбарын хуулиудын давхардал, зөрчил, хийдлийг арилгах дүн шинжилгээ хийх, салбарын хуулиудад нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл боловсруулах судалгаа 2023-11-02
Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн биелэлт ЗГХЭГ-т 2022-03-03
Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн биелэлт ЗГХЭГ-т 2022-03-03
Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн биелэлт ЗГХЭГ-т 2022-03-03

Төрөл