Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамны албан тушаалын тодорхойлолт

Нэгжийн нэр

Ажлын байрны нэр

Албан тушаалын ангилал, зэрэглэл

Албан тушаалын төрөл

Албан тушаалын тодорхойлолт

1

Аялал жуулчлалын бодлого зохицуулалтын газар

Газрын дарга

 

Эрхэлсэн түшмэл ТЗ-2

Удирдах

Албан тушаалын тодорхойлолттой энд дарж  танилцана уу.

2

Төрийн захиргааны удирдлагын газрын Санхүү, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс

Хэлтсийн дарга

Эрхэлсэн түшмэл ТЗ-3

Удирдах

Албан тушаалын тодорхойлолттой танилцана уу.

3

Төрийн захиргааны удирдлагын газрын Гадаад хамтын ажиллагааны хэлтэс

Хэлтсийн дарга

Эрхэлсэн түшмэл ТЗ-3

Удирдах

Албан тушаалын тодорхойлолттой танилцана уу.

4

Төрийн захиргааны удирдлагын газар

Хууль тогтоомж, тогтоол, шийдвэрийн хэрэгжилт, тайлан мэдээ хариуцсан ахлах шинжээч

Ахлах түшмэл

ТЗ-4

Гүйцэтгэх

Албан тушаалын тодорхойлолттой танилцана уу.

5

Төрийн захиргааны удирдлагын газрын Хуулийн хэлтэс

Салбарын хууль тогтоомж, түүний хэрэгжилтийн үр дагаврын судалгаа шинжилгээ хариуцсан ахлах шинжээч

Ахлах түшмэл

ТЗ-4

Гүйцэтгэх

Албан тушаалын тодорхойлолттой танилцана уу.

6

Төрийн захиргааны удирдлагын газрын Гадаад хамтын ажиллагааны хэлтэс

Хоёр талт хамтын ажиллагаа, олон улсын байгууллага, төсөл, хөтөлбөр хариуцсан ахлах шинжээч

Ахлах түшмэл

ТЗ-4

Гүйцэтгэх

Албан тушаалын тодорхойлолттой танилцана уу.

7

Байгалийн нөөцийн бодлого зохицуулалтын газар

Цөлжилт, газрын доройтол хариуцсан ахлах шинжээч

Ахлах түшмэл

ТЗ-4

Гүйцэтгэх

Албан тушаалын тодорхойлолттой танилцана уу.

8

Байгалийн нөөцийн бодлого зохицуулалтын газрын Байгаль орчны үнэлгээ, аудитын хэлтэс

Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн төслийн байгаль орчны үнэлгээ хариуцсан ахлах шинжээч

Ахлах түшмэл

ТЗ-4

Гүйцэтгэх

Албан тушаалын тодорхойлолттой танилцана уу.

9

Хүрээлэн буй орчны бодлого зохицуулалтын газар

Уул уурхайн байгаль орчны хамгааллын  бодлого, төлөвлөлт хариуцсан ахлах шинжээч

Ахлах түшмэл

ТЗ-4

Гүйцэтгэх

Албан тушаалын тодорхойлолттой танилцана уу.

10

Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн бодлого зохицуулалтын газар

Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн төлөвлөлт, аялал жуулчлал хариуцсан ахлах шинжээч

Ахлах түшмэл

ТЗ-4

Гүйцэтгэх

Албан тушаалын тодорхойлолттой танилцана уу.

11

Уур амьсгалын өөрчлөлт, бодлого төлөвлөлтийн газар

Уур амьсгалын өөрчлөлтийг сааруулах, хүлэмжийн хийн ялгарлыг бууруулах салбар дундын бодлого төлөвлөлт хариуцсан шинжээч

Ахлах түшмэл

ТЗ-5

Гүйцэтгэх

Албан тушаалын тодорхойлолттой танилцана уу.

12

Төрийн захиргааны удирдлагын газар

Цахим засаглал, мэдээллийн технологи  хариуцсан  шинжээч

Ахлах түшмэл

ТЗ-5

Гүйцэтгэх

Албан тушаалын тодорхойлолттой танилцана уу.

13

Төрийн захиргааны удирдлагын газрын Санхүү, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс

Хөрөнгө оруулалт, худалдан авах ажиллагаа хариуцсан шинжээч

 

Ахлах түшмэл

ТЗ-5

Гүйцэтгэх

Албан тушаалын тодорхойлолттой танилцана уу.

14

Төрийн захиргааны удирдлагын газрын Хуулийн хэлтэс

Хууль тогтоомжийн хэрэгжилт, тайлан төлөвлөгөө, гэрээ хэлэлцээр хариуцсан  шинжээч

Ахлах түшмэл

ТЗ-5

Гүйцэтгэх

Албан тушаалын тодорхойлолттой танилцана уу.

15

Төрийн захиргааны удирдлагын газрын Гадаад хамтын ажиллагааны хэлтэс

Олон улсын гэрээ, конвенц хариуцсан  шинжээч

Ахлах түшмэл

ТЗ-5

Гүйцэтгэх

Албан тушаалын тодорхойлолттой танилцана уу.

16

Байгалийн нөөцийн бодлого зохицуулалтын газар

Усны нөөцийн ашиглалт, хамгаалалт, салбар дундын асуудал хариуцсан  шинжээч

Ахлах түшмэл

ТЗ-5

Гүйцэтгэх

Албан тушаалын тодорхойлолттой танилцана уу.

17

Байгалийн нөөцийн бодлого зохицуулалтын газрын Байгаль орчны үнэлгээ, аудитын хэлтэс

Байгаль орчны аудит хариуцсан шинжээч

Ахлах түшмэл

ТЗ-5

Гүйцэтгэх

Албан тушаалын тодорхойлолттой танилцана уу.

18

Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн бодлого зохицуулалтын газар

Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн нэгдсэн бодлого, хуулийн хэрэгжилт, санхүүжилт хариуцсан  шинжээч

Ахлах түшмэл

ТЗ-5

Гүйцэтгэх

Албан тушаалын тодорхойлолттой танилцана уу.

19

Аялал жуулчлалын бодлого зохицуулалтын газар

Аялал жуулчлалын стандартын бодлого, хяналт  хариуцсан шинжээч

Ахлах түшмэл

ТЗ-5

Гүйцэтгэх

Албан тушаалын тодорхойлолттой танилцана уу.

20

Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын газар

Төсвийн дотоод аудит, санхүүгийн хяналт шалгалт хариуцсан шинжээч

Ахлах түшмэл

ТЗ-5

Гүйцэтгэх

Албан тушаалын тодорхойлолттой танилцана уу.

21

Салбарын хяналтын газар

Тусгай хамгаалалт, аялал жуулчлал хариуцсан шинжээч

Ахлах түшмэл

ТЗ-5

Гүйцэтгэх

Албан тушаалын тодорхойлолттой танилцана уу.

22

Уур амьсгалын өөрчлөлт, бодлого төлөвлөлтийн газар

Тусгай хамгаалалттай газар нутаг, аялал жуулчлалын бодлого төлөвлөлт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

Дэс түшмэл

ТЗ-6

Гүйцэтгэх

Албан тушаалын тодорхойлолттой танилцана уу.

23

Төрийн захиргааны удирдлагын газрын Гадаад хамтын ажиллагааны хэлтэс

Хоёр талт хамтын ажиллагаа хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

Дэс түшмэл

ТЗ-6

Гүйцэтгэх

Албан тушаалын тодорхойлолттой танилцана уу.

24

Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын газар

Дотоод хяналт  хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

Дэс түшмэл

ТЗ-6

Гүйцэтгэх

Албан тушаалын тодорхойлолттой танилцана уу.

25

Уур амьсгалын өөрчлөлт, бодлого төлөвлөлтийн газар

Орчны бохирдлыг бууруулах бодлого төлөвлөлт хариуцсан мэргэжилтэн

Дэс түшмэл

ТЗ-7

Гүйцэтгэх

Албан тушаалын тодорхойлолттой танилцана уу.

26

Уур амьсгалын өөрчлөлт, бодлого төлөвлөлтийн газар

Уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох, цаг уур, орчны шинжилгээний бодлого төлөвлөлт  хариуцсан мэргэжилтэн

Дэс түшмэл

ТЗ-7

Гүйцэтгэх

Албан тушаалын тодорхойлолттой танилцана уу.

27

Төрийн захиргааны удирдлагын газар

Төрийн нарийн бичгийн даргын  туслах бөгөөд жендэр, хүний эрх хариуцсан мэргэжилтэн

Дэс түшмэл

ТЗ-7

Гүйцэтгэх

Албан тушаалын тодорхойлолттой танилцана уу.

28

Төрийн захиргааны удирдлагын газрын Хуулийн хэлтэс

Салбарын захиргааны хэм хэмжээний акт, гэрээний бүртгэл, сургалт судалгаа хариуцсан мэргэжилтэн

Дэс түшмэл

ТЗ-7

Гүйцэтгэх

Албан тушаалын тодорхойлолттой танилцана уу.

29

Төрийн захиргааны удирдлагын газрын Санхүү, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс

Төрийн сангийн төлбөр тооцоо хариуцсан мэргэжилтэн

Дэс түшмэл

ТЗ-7

Гүйцэтгэх

Албан тушаалын тодорхойлолттой танилцана уу.

30

Байгалийн нөөцийн бодлого зохицуулалтын газар

Амьтны нөөц, ашиглалт, хамгаалалт хариуцсан мэргэжилтэн

Дэс түшмэл

ТЗ-7

Гүйцэтгэх

Албан тушаалын тодорхойлолттой танилцана уу.

31

Хүрээлэн буй орчны бодлого зохицуулалтын газар

Агаарын бохирдол хариуцсан мэргэжилтэн

 

Дэс түшмэл

ТЗ-7

Гүйцэтгэх

Албан тушаалын тодорхойлолттой танилцана уу.

32

Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн бодлого зохицуулалтын газар

Олон улсын хамтын ажиллагаа, салбар дундын зохицуулалт, орчны бүс төсөл хөтөлбөр хариуцсан мэргэжилтэн

Дэс түшмэл

ТЗ-7

Гүйцэтгэх

Албан тушаалын тодорхойлолттой танилцана уу.

33

Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын газар

Төсвийн дотоод аудит хариуцсан мэргэжилтэн

Дэс түшмэл

ТЗ-7

Гүйцэтгэх

Албан тушаалын тодорхойлолттой танилцана уу.

34

Салбарын хяналтын газар

Ус, рашааны бохирдол хариуцсан мэргэжилтэн

Дэс түшмэл

ТЗ-7

Гүйцэтгэх

Албан тушаалын тодорхойлолттой танилцана уу.

35

Салбарын хяналтын газар

Эрсдэлийн удирдлага хариуцсан мэргэжилтэн

Дэс түшмэл

ТЗ-7

Гүйцэтгэх

Албан тушаалын тодорхойлолттой танилцана уу.

36

Салбарын хяналтын газар

Химийн бодис болон аюултай хог хаягдал хариуцсан мэргэжилтэн

Дэс түшмэл

ТЗ-7

Гүйцэтгэх

Албан тушаалын тодорхойлолттой танилцана уу.

 

Харьяа байгууллагын албан тушаалын тодорхойлолт

 

Байгууллагын нэр Албан тушаал Татах
Богдхан уулын дархан цаазат газрын хамгаалалтын захиргаа Хамгаалалтын захиргааны дарга Албан тушаалын тодорхойлолттой энд дарж  танилцах
Говь гурвансайханы байгалийн цогцолборт газрын хамгаалалтын захиргаа Хамгаалалтын захиргааны дарга Албан тушаалын тодорхойлолттой энд дарж  танилцах
Монгол элсний улсын тусгай хамгаалалттай газар нутгийн хамгаалалтын захиргаа Хамгаалалтын захиргааны дарга Албан тушаалын тодорхойлолттой энд дарж  танилцах
Нөмрөгийн дархан цаазат газрын хамгаалалтын захиргаа Хамгаалалтын захиргааны дарга Албан тушаалын тодорхойлолттой энд дарж  танилцах
Хөвсгөл нуур-Эгийн голын сав газрын захиргаа Сав газрын захиргааны дарга Албан тушаалын тодорхойлолттой энд дарж  танилцах
Харнуур-Ховд голын сав газрын захиргаа Сав газрын захиргааны дарга Албан тушаалын тодорхойлолттой энд дарж  танилцах