Хавсралт
Ховор амьтныг агнах, барих зөвшөөрөл олгох журамд Монголын ан агнуурын холбоо ТББ-с ирүүлсэн санал Байхгүй 2023-05-23
Ховор амьтныг агнах, барих зөвшөөрөл олгохтой холбоотой харилцааг зохицуулах журамд Монголын байгаль орчны иргэний зөвлөл ТББ-с ирүүлсэн санал Байхгүй 2023-05-22
“Ойн дагалт баялгийг хамгаалах, зохистой ашиглах журам”-ын төсөлд ирүүлсэн саналын нэгтгэл Байхгүй 2023-04-21

Төрөл