Бүрдүүлэх бичиг баримт
Дугаар Нэр Огноо Татах
1 Тусгай хамгаалалттай газар нутагт судалгаа, шинжилгээний ажил явуулах 2022-02-06
2 Байгаль орчны аудит хийх эрх бүхий мэргэжлийн байгууллагын эрх авах 2022-02-14
3 Аюултай хог хаягдал экспортлох зөвшөөрөл 2022-02-06
4 Хүн амын төвлөрсөн ус хангамжийн эх үүсвэрийн усаар хангагч байгууллагын ус ашиглуулах дүгнэлт гаргах 2022-02-06
5 Цаг уур, орчны шинжилгээний мэргэжлийн байгууллагын эрх 2022-02-06
6 Газрын хэвлийн мэргэжлийн байгууллагын эрх 2022-02-06
7 Амьтны мэргэжлийн байгууллагын эрх 2022-02-06
8 Ургамлын мэргэжлийн байгууллагын эрх 2022-02-06
9 Ойн мэргэжлийн байгууллагын эрх 2022-02-06
10 Усны мэргэжлийн байгууллагын эрх 2022-02-06
11 Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ хийх эрх 2022-02-06
12 Ан, амьтан, тэдгээрийн гаралтай түүхий эд, зүйлийг гадаадад гаргах 2022-02-06
13 Тусгай хамгаалалттай газар нутагт газар ашиглах гэрчилгээг сунгах 2022-02-06
14 Химийн хорт болон аюултай бодис экспортлох, импортлох, хил дамжуулан тээвэрлэх болон үйлдвэрлэх, худалдах, ашиглах 2023-06-13
15 Озон задалдаг бодисыг импортлох, ашиглах 2022-02-06
16 Ургамал тэдгээрийн, гаралтай түүхий эд зүйл, ойн дагалт баялгийг гадаадаас оруулах 2022-02-06
17 Ургамал, тэдгээрийн гаралтай түүхий эд зүйл, ойн дагалт баялгийг гадаадад гаргах 2022-02-06
18 Байгалийн ургамал, ойн дагалт баялаг тэдгээрийн гаралтай түүхий эдийг бэлтгэх 2022-02-06
19 Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын ерөнхий үнэлгээний дүгнэлт гаргах 2022-02-06
20 CITES-ийн Зэрлэг амьтан, ургамлын ховордсон зүйлийг олон улсад худалдаалах тухай конвенцийн зөвшөөрөл 2022-02-06
21 Ан агнах 2022-02-06
22 Амьтан, тэдгээрийн гаралтай түүхий эд зүйлийг гадаадаас оруулах 2022-02-06