Бүрдүүлэх бичиг баримт
Дугаар Нэр Date Файл
1 dd 2022-02-06
2 Амьтан, тэдгээрийн гаралтай түүхий эд зүйлийг гадаадаас оруулах 2022-02-06
3 Ан агнах 2022-02-06
4 CITES-ийн Зэрлэг амьтан, ургамлын ховордсон зүйлийг олон улсад худалдаалах тухай конвенцийн зөвшөөрөл 2022-02-06
5 Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын ерөнхий үнэлгээний дүгнэлт гаргах 2022-02-06
6 Байгалийн ургамал, ойн дагалт баялаг тэдгээрийн гаралтай түүхий эдийг бэлтгэх 2022-02-06
7 Ургамал, тэдгээрийн гаралтай түүхий эд зүйл, ойн дагалт баялгийг гадаадад гаргах 2022-02-06
8 Ургамал тэдгээрийн, гаралтай түүхий эд зүйл, ойн дагалт баялгийг гадаадаас оруулах 2022-02-06
9 Озон задалдаг бодисыг импортлох, ашиглах 2022-02-06
10 Химийн хорт болон аюултай бодис импортлох, экспортлох, хил дамжуулан тээвэрлэх, ашиглах 2023-06-13
11 Тусгай хамгаалалттай газар нутагт газар ашиглах гэрчилгээг сунгах 2022-02-06
12 Тусгай хамгаалалттай газар нутагт судалгаа, шинжилгээний ажил явуулах 2022-02-06
13 Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ хийх эрх 2022-02-06
14 Усны мэргэжлийн байгууллагын эрх 2022-02-06
15 Ойн мэргэжлийн байгууллагын эрх 2022-02-06
16 Ургамлын мэргэжлийн байгууллагын эрх 2022-02-06
17 Амьтны мэргэжлийн байгууллагын эрх 2022-02-06
18 Газрын хэвлийн мэргэжлийн байгууллагын эрх 2022-02-06
19 Цаг уур, орчны шинжилгээний мэргэжлийн байгууллагын эрх 2022-02-06
20 Хүн амын төвлөрсөн ус хангамжийн эх үүсвэрийн усаар хангагч байгууллагын ус ашиглуулах дүгнэлт гаргах 2022-02-06
21 Аюултай хог хаягдал экспортлох зөвшөөрөл 2022-02-06
22 Байгаль орчны аудит хийх эрх бүхий мэргэжлийн байгууллагын эрх авах 2022-02-14