Авлигын эсрэг үйл ажиллагаа
Дугаар Нэр Date Файл
1 2015 он - Доорхи шийдвэрүүдийн дагуу авлигаас урьдчилан сэргийлэх мэдээллийн ил тод байдлыг хангах ажлыг зохион байгуулж тус яамны www.mne.mn цахим хуудсанд холбогдох мэдээллүүдийг тухай бүр байршуулан шинэчлэн олон нийтэд хүргэж байна. 2015-02-08
2 БОАЖЯ-НЫ 2016 оны авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө 2016-02-08
3 БОАЖЯ-НЫ 2017 оны авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө 2017-02-08
4 БОАЖЯ-НЫ 2018 оны авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө 2018-02-08
5 БОАЖЯ-НЫ 2019 оны авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө 2019-02-08
6 БОАЖЯ-НЫ 2020 оны авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө 2020-02-08
7 БОАЖЯ-НЫ 2021 оны авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө 2021-02-08
8 БОАЖЯ-НЫ 2022 оны авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө 2022-02-08
9 АТГ-т 2/15-ны дотор хөрөнгө, орлогоо мэдүүлэх заавар 2022-04-26
10 АТГ-т 2/15-ны дотор хөрөнгө, орлогоо мэдүүлэх 2022-04-26