2020 онд

Төслийн нэр Санхүүжүүлэгч байгууллага  Хэрэгжих хугацаа Санхүүжилт/ Үндсэн валютаар/ Зорилт/ Танилцуулга
Хүрээлэн буй орчин, байгалийн нөөцийн удирдлагын газар
1 Ил шаталтад БАТ, БЭП нэвтрүүлэх бүсийн төсөл  Даян дэлхийн байгаль орчны сан /GEF/, НҮБ-ын Аж үйлдвэрийн газар 2016-2020  1.5 сая ам доллар Техник туслалцаа Хог хаягдлын холбогдолтой хууль эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгох, ил шаталтын үйл ажиллагаанд байгаль орчинд ээлтэй туршлага нэвтрүүлэх, жишиг төсөл төсөл хэрэгжүүлэх 
Усны бодлого, зохицуулалтын газар
2 Гэр хорооллын ариун цэврийн байгууламжийг сайжруулах замаар хөрсний бохирдлыг бууруулах төсөл  Ядуурлыг бууруулах Японы Сан, Азийн Хөгжлийн Банк  2017-01 2020-12  2,8 сая ам доллар Буцалтгүй тусламж Сайжруулсан ариун цэврийн байгууламжийг барьж турших

2018 онд

Төслийн нэр Санхүүжүүлэгч байгууллага  Хэрэгжих хугацаа Санхүүжилт/ Үндсэн валютаар/ Зорилт/ Танилцуулга
1 Монгол орны байгалийн нөөцийн менежменттэй газар нутгийн сүлжээ” төсөл МОН/13/303 Mongolia’s Network of Managed Resource Protected Areas Даян Дэлхийн Байгаль Орчны Сан, НҮБХХ 2013.08- 2018.08 1.5 сая ам доллар  
2 “Монгол Улсын аюултай хог хаягдлын чадавхын үнэлгээ” төсөл Европын сэргээн босголт хөгжлийн банк 2017.10- 2018.11 250 мянга ам доллар  
3 Монгол орны ойн хөгжил болон орон нутгийн ой модны генийн сангийн хөгжил  Чехийн хөгжлийн агентлаг /БНЧУ-ын Гадаад хэргийн яамны бүрэлдэхүүний байгууллага/ 2015- 2018 1,1 сая ам доллар  
4 Ойн үрийн генфондыг хадгалах хамгаалах Азийн Хөгжлийн Банк Ядуурлыг бууруулах Японы Сан  2017-2018 500 мянга ам доллар  

2017 онд

Төслийн нэр Санхүүжүүлэгч байгууллага  Хэрэгжих хугацаа Санхүүжилт Зорилт/ Танилцуулга
1 “Монгол улсын хүлэрт намгархаг газруудын стратеги төлөвлөгөө” төсөл Азийн хөгжлийн банк 2015-2017 400 мянга ам доллар  
2 Монгол орны заган ойг нөхөн сэргээх чадамжийг бүрдүүлэх ХБНГУ-ын Хүрээлэн буй орчин, байгаль орчин, барилга, цөмийн аюулгүй байдлын яам 2016,3 сар – 2017, 3 сар 98 150 EUR  
3 “Ойн тогтвортой менежмент хэрэгжүүлж нутгийн иргэдийн амьжиргааг сайжруулах” төсөл Азийн хөгжлийн банк, Япон Улсын Засгийн газар, Японы Ядуурлыг бууруулах сан 2015-2017 2 сая ам доллар  
4 “Экосистемд түшиглэсэн дасан зохицох арга хэмжээг уур амьсгалын өөрчлөлтөд өндөр эрсдэлтэй эмзэг голуудын сав газарт хэрэгжүүлэх нь” төсөл МОН12/301 Киотогийн протоколийн Дасан Зохицох Сан, НҮБХХ 2012-01-2017- 12 5.5 сая ам доллар  
5 НҮБ-ын УАӨСК-ийн хэрэгжилтийн Үндэсний гуравдугаар тайлан илтгэл боловсруулах арга хэмжээг хэрэгжүүлэх төсөл Даян дэлхийн байгаль орчны сан  2015-2017 оны 12-р сар  480 мянга ам доллар  
6 НҮБ-ын Уур амьсгалын өөрчлөлтийн суурь Конвенцийн Үндэсний 2 жил тутмын тайлан илтгэл боловсруулах арга хэмжээг хэрэгжүүлэх төсөл Даян дэлхийн байгаль орчны сан 2015.08- 2017.06 352 мянга ам доллар  
7 PAGE буюу Ногоон Эдийн Засгийн Төлөөх Түншлэл  НҮБХХ, НҮББОХ, НҮБССХ, ОУХБ, НҮБАҮХБ  2014-2017  1,5 сая ам доллар  

Бусад он