• Нүүр
  • Хяналтын хуудас, хяналтын хуудас баталсан тушаал
Хяналтын хуудас, хяналтын хуудас баталсан тушаал

Хяналтын хуудас нь хяналт шалгалтын байгууллага, улсын байцаагчийн үйл ажиллагааг нээлттэй, ил тод байлгах зорилготойгоос гадна хяналтын хуудсаар дамжуулж хууль тогтоомж, дүрэм, журам, стандартыг аж ахуйн нэгж байгууллагад сурталчлах, хяналтын хуудсыг хяналт шалгалт хийхээс өмнө бизнес эрхлэгчдэд урьдчилан хүргэснээр дотооддоо зөрчлөө илрүүлж засах боломжийг олгодгоороо ач холбогдолтой. Энэ бүхэн нь үйлдвэрлэл үйлчилгээнээс шалтгаалж байгаль орчинд үзүүлж буй сөрөг нөлөөллийг бууруулах, цаашилбал иргэд, үйлчлүүлэгчдийн эрх ашгийг хамгаалахад дэмжлэг үзүүлж байгаа юм.  

ХЯНАЛТЫН ХУУДАС БАТАЛСАН  ТУШААЛ

Тушаал

Он сар өдөр

Дугаар

Link

 

Хяналтын хуудас шинэчлэн батлах тухай

2023.02.28  А/46

БОАЖСайдын А/46

Татаж авах

 

 Хяналтын хуудасны код, нэр

Хяналтын чиглэл

Код

Хяналтын хуудасны нэр

Линк

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Байгаль орчны хяналт

01.1.1

Арьс, шир, үслэг боловсруулах үйлдвэрийн байгаль орчинд нөлөөлөх байдлыг шалгах хяналтын           

 хуудас

    Татаж авах

2

01.1.2

Химийн хорт болон аюултай бодис ашиглах, хадгалах, худалдан борлуулах үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас

Татаж авах

3

01.1.3

Аюултай хог хаягдлыг дахин боловсруулах, устгах үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас

Татаж авах

4

01.1.4

Үйлдвэрлэл, үйлчилгээ, үйл ажиллагаанаас байгаль орчинд нөлөөлөх байдлыг шалгах хяналтын хуудас

Татаж авах

5

01.1.5

Төв болон урьдчилан   цэвэрлэх байгууламжийг шалгах хяналтын хуудас

Татаж авах

6

01.1.6

Дулааны цахилгаан станц, уурын болон усан халаалтын зуух ашиглалтаас байгаль орчинд нөлөөлөх байдлыг шалгах хяналтын хуудас

Татаж авах

7

01.2.1

Ургамал ашиглагч аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэний үйл ажиллагаанаас байгаль орчинд нөлөөлөх байдлыг шалгах хяналтын хуудас

Татаж авах

8

01.2.2

Ой ашиглалтын мэргэжлийн байгууллагын мод бэлтгэлийн үйл ажиллагаанаас байгаль орчинд нөлөөлөх байдлыг шалгах хяналтын хуудас

Татаж авах

9

01.2.3

Амьтны нөөцийг ашиглах үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас

Татаж авах

10

01.2.4

Мод, модон материалын худалдаалалт шалгах хяналтын хуудас

Татаж авах

11

01.2.5

Ойн хөнөөлт шавж, өвчинтэй тэмцэх ажилд химийн бодис, бактерийн бэлдмэл хэрэглэх үеийн байгаль орчинд нөлөөлөх байдлыг шалгах хяналтын хуудас

Татаж авах