Download
Амьтныг сэргээн нутагшуулах зөвшөөрөл, 2023.03.31 None 2023-04-20 Download
Амьтан тэдгээрийн гаралтай эд зүйлийг экспортлох, импортлох None 2023-04-20 Download
Ан, амьтны мэргэжлийн байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх None 2023-04-20 Download
Аюултай хог хаягдлыг тээвэрлэх, цуглуулах, хадгалах, дахин боловсруулах, устгах, экспортлох үйл ажиллагаа эрхлэх None 2023-04-20 Download
Байгаль орчны аудит хийх None 2023-04-20 Download
Байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээ хийх None 2023-04-20 Download
Газрын хэвлийн нөхөн сэргээлт хийх мэргэжлийн байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх None 2023-04-20 Download
Нэн ховор амьтныг эрдэм шинжилгээний ажил гүйцэтгэх зориулалтаар агнах, барих None 2023-04-20 Download
Озон задалдаг бодис болон бусад орлуулах бодис агуулсан бүтээгдэхүүн, тоног төхөөрөмжийг импортлох, худалдах, ашиглах None 2023-04-20 Download
Озон задалдаг бодис болон бусад орлуулах бодисыг импортлох, худалдах ашиглах None 2023-04-20 Download