Download
Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн зөвлөлийн ажиллах журам Төрийн албан хаагчийн ёс зүй 2022-02-15 Download
ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН ЁС ЗҮЙН ДҮРЭМ БАТЛАХ ТУХАЙ №33 /2019.01.23/ Төрийн албан хаагчийн ёс зүй 2022-02-08 Download
ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ АЛБАН ХААГЧИЙН ЁС ЗҮЙН ДҮРМИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ, ЁС ЗҮЙН ЗӨРЧЛИЙГ ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ ЖУРАМ №129 /2010.12.01/ Төрийн албан хаагчийн ёс зүй 2022-02-08 Download
ЁС ЗҮЙН ХОРООНЫ БИЕ БҮРЭЛДЭХҮҮН 2017.03.20 А105 Төрийн албан хаагчийн ёс зүй 2022-02-08 Download
Type