Download
Төрийн албаны зөвлөлийн тогтоол Байгаль орчин аялал жуулчлалын яамны дэргэдэх салбар зөвлөл Төрийн албаны зөвлөлийн шийдвэр 2022-05-16 Download
Төрийн албаны 2022 оны 01 зөвлөмж Төрийн албаны зөвлөлийн шийдвэр 2022-05-16 Download
ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН АЖИЛЛАХ ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ №59 /2019.9.04/ Төрийн албаны зөвлөлийн шийдвэр 2022-02-08 Download
ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БАЙГУУЛЛАГЫН ТӨСВИЙН ШУУД ЗАХИРАГЧИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ЖУРАМ №25 /2019.5.28/ Төрийн албаны зөвлөлийн шийдвэр 2022-02-08 Download
ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАНЫ НӨӨЦ БҮРДҮҮЛЭХ ЖУРАМ №17 /2019.3.25 Төрийн албаны зөвлөлийн шийдвэр 2022-02-08 Download
ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН ХУВИЙН ХЭРЭГ ХӨТЛӨХ ЖУРАМ №05 /2019.1.31/ Төрийн албаны зөвлөлийн шийдвэр 2022-02-08 Download
Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн томилох тухай №152 /2020-04-24/ Төрийн албаны зөвлөлийн яамны дэргэдэх салбар зөвлөлийн бүрэлдэхүүн 2020.04.30 2022-02-08 Download
Салбар зөвлөлийн хуралдаан №1 (2020.05.04) Төрийн албаны салбар зөвлөлийн шийдвэр 2022-02-08 Download
Салбар зөвлөлийн хуралдааны дэг, ажил үүргийн хуваарь батлах тухай № 01 (2020.05.04) Төрийн албаны салбар зөвлөлийн шийдвэр 2022-02-08 Download
Төрийн захиргааны албан хаагчийн тангараг өргүүлэх тухай №11 /2017.11.24/ Төрийн албаны салбар зөвлөлийн шийдвэр 2022-02-08 Download
Type