Татах
БОАЖЯ-ны харъяа байгууллагуудын Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ - 2019 оны төлөвлөгөө Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ 2022-02-07 Татах
Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдтай харъяа агентлаг байгууллагын дарга нарын 2018 онд байгуулсан үр дүнгийн гэрээний биелэлтэд хийсэн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний танилцуулга Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ 2022-02-07 Татах
Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд аймаг, нийслэлийн засаг дарга нарын Байгаль орчин, аялал жуулчлалын салбарт хамтран ажиллах 2018 оны гэрээний биелэлтэд хийсэн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний танилцуулга Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ 2022-02-07 Татах
Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд аймаг, нийслэлийн засаг дарга нарын хооронд байгуулсан 2017 оны үр дүнгийн гэрээний биелэлтэд хийсэн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний танилцуулга Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ 2022-02-07 Татах
Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд аймаг, нийслэлийн засаг дарга нарын хооронд байгуулсан 2017 оны үр дүнгийн гэрээний биелэлтэд хийсэн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний танилцуулга Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ 2022-02-07 Татах
Байгаль орчин аялал жуулчлалын сайд, УТХГ-ын хамгаалалтын захиргаадын дарга нартай 2017 оны үр дүнгийн гэрээний биелэлтэд хийсэн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний танилцуулга Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ 2022-02-07 Татах
Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд харьяа агентлаг, байгууллагуудын дарга нартай байгуулсан 2017 оны үр дүнгийн гэрээний хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний танилцуулга Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ 2022-02-07 Татах
Байгаль орчин, аялал жуулчлалын салбарын монгол улсын эдийн засаг, нийгмийг 2017 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн хэрэгжилтийн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний дүнгийн танилцуулга Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ 2022-02-07 Татах
Байгаль орчин, аялал жуулчлалын салбарт хэрэгжиж буй үндэсний хөтөлбөрүүдийн 2016 оны үйл ажиллагааны хэрэгжилтэд хийсэн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний дүнгийн танилцуулга Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ 2022-02-07 Татах
Хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийн Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний дүнгийн танилцуулга Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ 2022-02-07 Татах
Төрөл