Download
Дотоод аудитын хорооны төлөвлөгөө 2022 он Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ 2023-04-21 Download
БОАЖЯ-ны албан хаагчдын цалин тогтоолт, бодолт, олголт, нийгмийн даатгалын шимтгэл, хувь хүний орлогын албан татварын ногдуулалт 2022 оны хагас жил Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ 2023-04-21 Download
Богдхан уулын дархан цаазат газрын хамгаалалтын захиргааны дотоод аудит, 2021-2022 оны эхний хагас жил Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ 2023-04-21 Download
Бөөнцагаан-Орог нуурын сав газрын захигааны дотоод аудитын тайлан, 2020-2021 он Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ 2023-04-21 Download
Галба-Өөш-Долоодын говийн сав газрын захиргааны дотоод аудитын тайлан, 2020-2021 он Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ 2023-04-21 Download
Горхи-Тэрэлжийн байгалийн цогцолборт газрын хамгаалалтын захиргааны дотоод аудитын тайлан, 2020-2021 он Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ 2023-04-21 Download
Их богдын БЦГ-ын хамгаалалтын захиргааны дотоод аудитын тайлан, 2021-2022 оны эхний хагас жил Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ 2023-04-21 Download
Монгол Алтайн нурууны УТХГ-ын хамгаалалтын захиргааны дотоод аудитын тайлан, 2021-2022 оны эхний хагас жил Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ 2023-04-21 Download
Монгол элсний УТХГ-ын хамгаалалтын захиргааны дотоод аудитын тайлан, 2021-2022 оны эхний хагас жил Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ 2023-04-21 Download
Мөнххайрханы байгаалийн цогцолборт газрын хамгаалалтын захиргааны дотоод аудитын тайлан, 2021-2022 оны хагас жил Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ 2023-04-21 Download
Type