Download
Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамны 2023 онд НДШ-ыг 125 албан хаагчид ноогдуулсан болон . ХАОАТ төлсөн мэдээ. None 2024-01-31 Download
Байгаль орчин. аялал жуулчлалын яамны 2022 оны гүйцэтгэлийн тайлан Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ 2024-01-20 Download
Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамны 2023 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ 2024-01-20 Download
Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамны 2023 оны жилийн эцсийн гүйцэтгэлийн тайлан Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ 2024-01-20 Download
Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын Аймаг, Нийслэлийн засаг дарга нартай байгуулсан 2023 онд Байгаль орчин, аялал жуулчлалын салбарт хамтран ажиллах гэрээний биелэлтийг дүгнэсэн тухай Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ 2024-01-20 Download
Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамны 2023 оны Эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн үзүүлэлт None 2024-01-20 Download
Монгол Улсын хөгжлийн 2023 оны төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн хяналтшинжилгээ, үнэлгээний тухай Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ 2024-01-20 Download
Монгол Улсын Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний 2023 оны жилийн эцсийн хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийсэн тухай Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ 2024-01-20 Download
023 онд салбарын яам,агентлаг, харьяа байгууллагын эрхлэх асуудлын хүрээний зарим чиг үүргийг хувийн хэвшил, төрийн бус байгууллагаар гүйцэтгүүлэх төлөвлөгөө Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ 2024-01-20 Download
Шилэн данс 3 дугаар улирал тайлан Дотоод аудит, санхүүгийн хяналт 2023-11-02 Download
Type