Татах
Байгаль орчны салбарын хуулиудын давхардал, зөрчил, хийдлийг арилгах дүн шинжилгээ хийх, салбарын хуулиудад нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл боловсруулах судалгаа Салбарын хууль 2023-11-02 Татах
Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн биелэлт ЗГХЭГ-т 2019 он 2022-03-03 Татах
Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн биелэлт ЗГХЭГ-т 2020 он 2022-03-03 Татах
Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн биелэлт ЗГХЭГ-т 2021 он 2022-03-03 Татах
Төрөл