Download
Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын 2022 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө /Төсвийн хөрөнгө оруулалт/ None 2023-04-20 Download
Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын 2022 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө /Урсгал төсөв/ None 2023-04-20 Download
Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамны 2023 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө None 2023-04-20 Download