Татах
Нэн ховор амьтны зүйлийг хамгаалах Герман 2022-02-10 Байхгүй
Байгаль орчинд ээлтэй технологи, ногоон хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийг судлах, өөрийн оронд хэрэгжүүлэх санал боловсруулах Австрали 2022-02-09 Байхгүй
Монгол-Австралийн сургалтын тэтгэлэгт хөтөлбөрийн хүрээнд салбарын мэргэжилтнүүдийг бэлтгэх, богино хугацааны хөтөлбөрөөр мэргэшүүлэх сургалтад хамруулах Австрали 2022-02-09 Байхгүй
Шинээр сургалтын хөтөлбөр буй болгох Австрали 2022-02-09 Байхгүй
Байгаль орчны дүйцүүлэн хамгааллын асуудлаар Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн яамны боловсон хүчинг чадавхижуулах, Зайны болон бусад төрлийн сургалтуудад өргөнөөр хамруулах Австрали 2022-02-09 Байхгүй
Нөхөн сэргээлтийн стандартад хянан магадлагаа хийх, Монгол орны байгалийн бүс бүслүүрээр, ашигт малтмалын төрөл зүйл бүрээр шинээр нөхөн сэргээлтийн стандарт, арга зүй, аргачлал боловсруулахад дэмжлэг авах Австрали 2022-02-09 Байхгүй
Газрын эвдрэлийн зэрэглэл тогтоох, эвдрэл, доройтлоос урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг тодорхойлоход мэргэжлийн зөвлөгөө, дэмжлэг үзүүлэх Австрали 2022-02-09 Байхгүй
Цаг уурын дулаарал, хүлэмжийн хийн ялгаруулалтыг бууруулах чиглэлээр хамтын ажиллагаа хөгжүүлэх Австрали 2022-02-09 Байхгүй
“Уул уурхай”–н олборлолтын үйл ажиллагааг хэрхэн байгаль орчинд сөрөг нөлөө багатайгаар төлөвлөх, сөрөг нөлөөллийг хэрхэн бууруулах, зайлсхийх талаар бодлогын баримт бичиг боловсруулах, баруун бүсийн экосистемийн үнэлгээг хийхэд санхүүгийн тусламж үзүүлэх Австрали 2022-02-09 Байхгүй
Хил дамнасан ой хээрийн түймрийн хариуцлагын тогтолцоо, хамгаалалтын менежментийн мониторингийн системийг сайжруулах боловсронгуй болгох ОХУ 2022-02-09 Байхгүй
Төрөл