Download
Нэн ховор амьтны зүйлийг хамгаалах Герман 2022-02-10 None
Байгаль орчинд ээлтэй технологи, ногоон хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийг судлах, өөрийн оронд хэрэгжүүлэх санал боловсруулах Австрали 2022-02-09 None
Монгол-Австралийн сургалтын тэтгэлэгт хөтөлбөрийн хүрээнд салбарын мэргэжилтнүүдийг бэлтгэх, богино хугацааны хөтөлбөрөөр мэргэшүүлэх сургалтад хамруулах Австрали 2022-02-09 None
Шинээр сургалтын хөтөлбөр буй болгох Австрали 2022-02-09 None
Байгаль орчны дүйцүүлэн хамгааллын асуудлаар Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн яамны боловсон хүчинг чадавхижуулах, Зайны болон бусад төрлийн сургалтуудад өргөнөөр хамруулах Австрали 2022-02-09 None
Нөхөн сэргээлтийн стандартад хянан магадлагаа хийх, Монгол орны байгалийн бүс бүслүүрээр, ашигт малтмалын төрөл зүйл бүрээр шинээр нөхөн сэргээлтийн стандарт, арга зүй, аргачлал боловсруулахад дэмжлэг авах Австрали 2022-02-09 None
Газрын эвдрэлийн зэрэглэл тогтоох, эвдрэл, доройтлоос урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг тодорхойлоход мэргэжлийн зөвлөгөө, дэмжлэг үзүүлэх Австрали 2022-02-09 None
Цаг уурын дулаарал, хүлэмжийн хийн ялгаруулалтыг бууруулах чиглэлээр хамтын ажиллагаа хөгжүүлэх Австрали 2022-02-09 None
“Уул уурхай”–н олборлолтын үйл ажиллагааг хэрхэн байгаль орчинд сөрөг нөлөө багатайгаар төлөвлөх, сөрөг нөлөөллийг хэрхэн бууруулах, зайлсхийх талаар бодлогын баримт бичиг боловсруулах, баруун бүсийн экосистемийн үнэлгээг хийхэд санхүүгийн тусламж үзүүлэх Австрали 2022-02-09 None
Хил дамнасан ой хээрийн түймрийн хариуцлагын тогтолцоо, хамгаалалтын менежментийн мониторингийн системийг сайжруулах боловсронгуй болгох ОХУ 2022-02-09 None
Type