Download
Байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээ хийх эрх бүхий мэргэжлийн байгууллагын үйл ажиллагаа холбогдох хууль тогтоомжийн шаардлагыг хангаж байгаа эсэхийн үнэлгээ Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ 2018-02-08 Download
Type